Batiuk O.

Bohorodetska O.

Hrytsiuk S., Kozibrotskyi S.

Humin O., Duchyminska L.

Dolynska M.

Ivanina T.

Kalishchuk O.

Kolb S., Hodelewska-Konowalowa A.

Kolb O., Kolb I.

Koryakin O.

Krul P.

Kuzniecowa N., Rużycka O.

Ortynskyi V., Kolb R.

Pavlikha N., Dolyniak Y.

Paida Y.

Polinkevych O.

Savina N., Yavorska M.

Strilchuk L.

Tychyna I.

Usova O., Solohub O., Zakhozhyi V., Solohub T.

Filipovich M., Yarosh Y.

Folomeeva N.

Tsymbaliuk I.

Chumak M.