Contents

Podleśny M.

Batiuk O.

Bekas O., Palamarchuk J.

Borovyk A.

Dzhuzha A., Duchyminska L.

Dzhuzha O.,

Kolb R.

Grzeszczuk M.

Habakovska K.

Godlevskaya-Konovalova A.

Gusachenko E.

Kelman M.

Kotsan R.

Kolb I.

Kolb O.,

Novosad Y.

Kovalenko V., Kolb S.

Liashkevych A.

Litvinowa M.

Malynovs’kyj A.

Nechval A.

Opeida L. Opeida A.

Rudenko V.

Sadowa I.

Saienko V.

Slaboshevska T., Pevse A.

Savosh V.

Soniak N.

Stupnytska H.

Tokarska A.

Tomashevska I.,

Fast O.

Yusupov V.