Contents

Banasik N

Batiuk O.

Bielecka K.

Cherneta S.

Dudka T

Durlik J

Dzhuzha A.

Gubanova A.

Halacyn K., Feshchuk A.

Janisiv J.

Jaroch Ja.

Krawczenko-Dzondza O.

Kondratczyk D.

Kolb I.

Kolb O., Kolb S.

Kostecka M.

Krul P.

Lihovickiy J.

Lys I.

Novosad Y.

Petruk V.

Shevchenko O.

Shevchenko T.

Vasylykiv I.

Vorobey O.

Wilson D.

Zvarych R.