Borkovska R.

Brajer-Marczak R.

Batiuk O.

Chornous Y.

Dutchak V.

Dudka T.

Dzhuzha O., Kolb S.

Grosevich I.

Ghruzd O.

Hrymalyuk A.

Jokiel G.

Kolb A., Kolb I.

Kozeratskaya E.

Kasapoglu S.

Lihovickiy J.

Marcichevska A.

Mamchur Y.

Moterski F

Mytlewski A.

Myroniuk T.

Ostapczuk T.

Ostapovych O.

Savosh V.O.

Silwestr A.

Tsependa I., Velykochyy V.

Zakaliuzhny V.

Zaika Y.

Lutsan N.

Contents