Bulkat M.

Batiuk O.

Dudka T.

Dycht M.

Cherneta S., Martyniuk T.

Glodkovska J.

Yavorska O.

Karas G.

Kolb I., Suprunenko D.

Kolb O., Lihovickiy Y.

Kuzmenko N., Maruchkevich A.

Michalchyk T.

Niedbalski J.

Resko D.

Shilo S.

Voynarovski J.

Tserkunyk L.

Contents

Bohush L.