Babyshena M.

Batiuk O.

Bohush L.

Borowyk A., Holovach A.

Duchyminska L., Kolb R.

Fedchyshyna V.

Husak P., Martynyuk T.

Ivanov I.

Kelman M., Andriiv V., Habakovska K.

Kolb I.

Kolb O., Bohatyriov A.

Kolb S.

Komissarov S.

Korostelova Y.

Kotsan R.

Kovalchuk M., Mykhailenko L.

Litwinowa M.

Lukyanchuk M.

Martirosian L.

Petlovana L.

Semenoh O.

Shulha S.

Slobodianiuk I.

Spytska L.

Tocka L.

Yakobchuk-Chyrva Y.

Yusupov V., Tiutiunyk R.

Zaika Y.

Zubko O.