Astigueta D.

Batiuk O.

Bondar W., Szaposznikowa I.

Chapiuk J.

Cherneta S.

Cypluk A.

Desiatnyk K.

Denysova S.

Dzuza O., Tuchyna D.

Havrylko H.

Ishchenko A.

Kolb I., Dzuza A.

Kolb O., Cherednichenko S.

Kurzоva V.

Lysenko O.

Lupych O.

Lewandowska M.

Mejdych I.

Prima R.

Reshetnikov Y.

Roslavets R.

Slobodianiuk B

Sojchuk R.

Wiśniewska K.

Warchoł M.

Zameluk M.

Zhelanova V.

Spis Treści