Savchuk P., Batiuk O.​​​​​​​

Cherneta S.Y.

Szewc O.​​​​​​​

Akhundova A.​​​​​​​

Wolaniuk A.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Gromoviy A.​​​​​​​

Dyda V​​​​​​​.

Zayac I.​​​​​​​

Klimczuk M.​​​​​​​​​​​​​​

Lisenko K.​​​​​​​

Marhevka O.​​​​​​​

Mykulets V.Y.

Ryabykh N.V.

Furmanchuk E.V.

Shulga Y.V.

Spis Treści